Voor een uitgebreide sitemap klik op deze link

Site Map
Bahasa Indonesia

Beknopte grammaticale inleiding Hebben en zijn Ontstaan bahasa Indonesia
De vorming van tijden  
Begrippenlijst grammatica Spreektaal versus formele taal
Persoonlijk- en bezittelijk voornaamwoord Enkele opmerkingen m.b.t. de taal
(Indisch, Indonesisch, Maleis)
Telwoorden Ontstaan naam Indonesië
Ontstaan van de vlag van Indonesie
Rangtelwoorden en breuken De Garuda 
Hulptelwoorden Voorbeelden met selamat
Het Lidwoord Inleiding [2] - Enkele eenvoudige zinnen
Aanspreektitels Eenvoudige conversatie: de weg vragen
De vraagzin met apa Handige zinnen I
Het vragend voornaamwoord Eenvoudige conversatie I
De gebiedende wijs Eenvoudige conversatie II
Het zelfstandig naamwoord
(Het gebruik van -an, pe, pe+an, per+an, ke+an)
Keukenconversatie
Opzoeken van zelfstandige naamwoorden met pe-  
Onbepaalde voornaamwoorden Tijdsbepalingen
Het voorvoegsel ber- Het weer
Het voorvoegsel me Leenwoorden uit het Nederlands
Het voorvoegsel memper Leenwoorden uit het Arabisch
Het voorvoegsel ter Leenwoorden uit het Sanskriet
Het voorvoegsel di  
Het voorvoegsel se Burgerlijke Stand - Catatan sipil
Het achtervoegsel an Familie - Verwantschap
Het achtervoegsel -kan Tussenwerpsels
De achtervoegsels  man, wan, wati
(mannelijk - vrouwelijk)
 
Het partikel pun  
  Onderdeel Basa Jawa - Inleiding
Stamwoord - grondwoord
Opzoeken van werkwoorden
Eenvoudige Javaanse woordenschat
Het achtervoegsel i Woordenlijst Nederlands-Javaans
In de loop van dit jaar werken wij aan een beknopte woordenlijst Nederlands Javaans.
Het gebruik van -nya Lijst met veel voorkomende Engelse
(westerse) woorden vertaald naar het Indonesisch
Meervoud - woordverdubbeling - herhaling  
Voorzetsels   
Voegwoorden Over het kookboek Kokki Bitja
Het partikel "pun"  
Ontkenning - bevestiging Selamatan - Indische rijsttafel
Trappen van vergelijking Animisme en traditioneel geloof
Samengestelde woorden  
Het gebruik van yang  
Actieve en passieve zinnen  
Synoniemen Tegengestelde woorden
Spreekwoorden en zegswijzen  
Opmerkingen over de taal: Maleis, Indisch, Indonesisch, petjoh  
Aanbevolen literatuur:

Hein Steinhauer - Leerboek Indonesisch, KITLV (2005)

J.Muh. Arsath Ro'is - Bahasa Indonesia, Keesing (1977)

A. Teeuw, Leerboek bahasa Indonesia. Tweede druk, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1974.

A. Teeuw, Kamus Indonesia Belanda, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama (2002)
KITLV, ISBN: 9789067181006

W. van Hoeve, Kamus Belanda-Indonesia, PT Ichtiar Baru, Van Hoeve Jakarta (1999)

S. Moeiman en H. Steinhauer, Nederlands-Indonesisch Woordenboek, KITLV, Leiden (2004)

J.M. Arsath RO'IS, Kamus Praktis Nederlands-Indonesisch/Indonesisch-Nederlands,
Wolters woordenboeken (1995)

-James Neil Sneddon. The Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society. UNSW Press (2004).

Kees Groeneboer (red.), Koloniale taalpolitiek in Oost en West: Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba. Amsterdam University Press (1997)

N.N.,  Kitab Lograt Melajoe Alphabetisch register van Maleische woorden en uitdrukkingen, 2e druk, herdruk z.j.

Jaap Veltkamp, Ongkos Gratis | Met de taalturis op pad - TZ Warung Bambu Breda [leenwoorden uit het Nederlands]

Jeanne Ham, cursusboeken (website)