Bahasa Indonesia - OpmerkingenIndisch -  afkomstig van, uit (Nederlands) Indië de voormalige kolonie. In het bijzonder de inlandse (inheemse) bevolking en cultuur.
In de bouwkunst wordt onder Indisch verstaan een goed ontwikkelde bouwstijl, die rond 1920 in Nederlands Indië onstond, waarin richtingen als de Amsterdamse School en Art Deco worden vermengd met Indonesische elementen.
Indonesisch -  afkomstig van, uit Indonesië
Indonesië - (Grieks) letterlijk: de Indische eilanden. Indisch verwijst hier naar de Hindoe, Indische/Indiase cultuur uit het stroomgebied van de rivier de Indus.
Maleis - afkomstig van, uit Maleisië
Indo - van gemengd bloed (blasteran)
Totok - Volbloed Nederlander (Belanda)
Indische Nederlander - Indo-Europeaan
Indo-Europeaan - benaming in  Nederlands-Indië voor Europeaan van (gemengd) Europees - Indonesische afkomst. De meeste Indo-Europese burgers hadden de Nederlandse nationaliteit, spraken Nederlands en waren door hun levensstijl en opleiding op Nederland georiënteerd.
opm: Indonesisch is een nationaliteit, Indisch is geen nationaliteit.

I
ndis berasal dari kata Indisch, secara harfiah berarti Hindia. Indisch(e) atau Indischman, dalam bahasa Belanda berarti orang Belanda yang dulu tinggal lama di Indonesia. 
Hij is indisch", berarti dia mempunyai darah Indonesia.

- Dat het bahasa Indonesia een makkelijke taal is die je in drie weken kunt leren, is een misvatting, een mythe, ontstaan in de eerste helft van de vorige eeuw, toen het Pasar Maleis met haar beperkte grammatica werd gebruikt voor de handel en voor het geven van zeer elementaire mededelingen.
Voor het lezen van boeken en kranten, het luisteren naar een toespraak, of voor een goed gesprek, is kennis van het gebruik van voor- en achtervoegsels onontbeerlijk. En probeert u vooral ook niet al te vlug teksten van Indonesische liedjes te begrijpen - lirik lagu Indonesia >>  voor degenen onder u die deze met Google willen zoeken. Het begrip komt later wel.

- Een andere misvatting, die daaruit voortkwam, is dat het bahasa Indonesia is ontstaan uit het Pasar Maleis - vandaar dat het zo makkelijk was om te leren.
Bahasa Indonesia had als grondslag het algemeen beschaafd Maleis, bahasa Melayu, van Riau (Johor-Riau Maleis van het schiereiland Malakka en Riau + (Lingga) eilanden).
Dit Maleis werd voordat Van Ophuysen >> met zijn nieuwe spelling kwam in Arabisch schrift geschreven.

Onterecht spreekt (sprak) men soms van Hoog- en Laag-Maleis, waarbij het 'laag' waarschijnlijk werd opgevat zoals in 'Laagduits'.
Deze bestonden immers niet. Wel bestonden goed en slecht Maleis. 
Het Javaans kent wel Laag-Javaans =Ngoko en Hoog-Javaans = Krama, welke twee verschillende taalsoorten zijn.


Wat men Hoog-Maleis  noemde was dan de literaire taal en de schrijftaal, die werd gebruikt in officiële stukken en bij officiële gebeurtenissen, en die zelden (nooit) werd gesproken, terwijl met Laag-Maleis bedoeld werd de gewone omgangstaal.


Bahasa Malaysia >>  is het Maleis dat nu onder andere wordt gesproken in Maleisië en Brunei. Stond het bahasa Indonesia onder Nederlandse invloed, dit Maleis was Engels beinvloed.
(zie ook geschiedenis bahasa Indonesia >>)

- Ook de bewering dat bahasa Indonesia weinig woorden kent is achterhaald: 90.000 entries en sub-entries in het Kamus Besar (KBBI, editie 4,  2008), waarvan 20.000 leenwoorden logenstraffen deze bewering (zie artikel A sophistication unfolds in a new dictionary van Nikolaos van Dam >>).

- Voorts is er een verschil tussen het (moderne) Indonesisch (of bahasa Indonesia - de taal van Indonesië) en wat sommigen, eigenaardig genoeg nog steeds Indisch, in de zin van uit Nederlands-Indië (?), plegen te noemen.
a. Indische talen (in de zin van Indo-Arisch) worden gesproken in India, Pakistan en dergelijke. (zie Wikipedia >>).  Aan de RUG in Groningen is hiervoor een vakgroep: Indische talen en culturen. >>  
b. Indië, is voor veel Nederlanders de historische benaming van Indonesië.
In de tijd van de VOC behoorden daartoe ook Malabar in het zuidelijk deel van de westkust van India, Ceylon en Formosa, het huidige Taiwan. Vandaar dus de benaming Oost-Indië ter onderscheiding van West-Indië, d.w.z. Suriname en Curaçao.  Met Voor-Indië werden de bezittingen aangeduid in India en Ceylon. Zie ook Indië>>
De West-Indische Compagnie (WIC), tegenhanger van de VOC, rekende zelfs Nederlandse koloniën in West-Afrika tot West-Indië. ¤)

Het bijvoeglijk naamwoord van "Indië" is Indisch. De benaming Indisch (en Indiërs) werd ook gegeven aan de 'inlandse' (= inheemse) bevolking. 
En met deze Inlandse bevolking werd dan bedoeld 'Arabieren, Mooren, Chineezen, en allen die Mohammedaan of Heiden zijn' (C. Lekkerkerker, Land en volk van Java, Batavia 1938 blz. 218).

Verindischen
betekende in die koloniale tijd dat Europeanen, Hollander (totok) als Indo-Europeaan, de zeden en gewoonten en gebruiken van de "inlanders" (= inheemsen) begonnen over te nemen.
Dit werd voor een Indo-Europeaan ook als een negatieve ontwikkeling beschouwd, omdat het algemene streven juist er op gericht was om te verwestersen.

Met de komst naar Nederland van de Indo-Europeanen uit Indonesië na de Tweede Wereldoorlog, die ook "Indische mensen" of "Indische Nederlanders" (Indisch!) werden genoemd  (en in andere gevallen ook Indonesiërs), dachten veel Nederlanders dat zij Indisch spraken.

Indische taal

Zeer waarschijnlijk bedoelde men met dit Indisch ook weer het Indonesisch (Maleis). "Het Indisch" als taal bestond natuurlijk niet. Blijkbaar was men niet op de hoogte van het feit dat er in Indonesië veel talen werden gesproken zoals het Nederlands, Javaans, Sundanees, Madurees, Balinees, Sasaks, etc.

Het Indisch-Nederlands

Het Indisch-Nederlands, dat varieerde van moeilijk verstaanbaar tot goed verzorgd, werd ook gesproken in het voormalig Nederlands-Indië. Dit Indisch-Nederlands wordt gerekend tot het Nederlands.
Degenen onder u die in deze materie zijn geïnteresseerd raadplegen het boek Indisch Lexicon, Indische woorden in de Nederlandse literatuur. Een vervliegende woordenschat. Uitgever Hes & de Graaf Publishers. ISBN 9789061943396. Indisch moet hier worden opgevat als "uit Nederlands-Indie", en met Indische woorden, woorden afkomstig uit het Maleis, het Javaans, het Sundanees, soldatentaal en van andere oorsprong.

Petjok

Een laag gewaardeerde, onbeschaafd en grof (kasar) geachte variëteit is het petjo of petjok (vaak petjoh genoemd), in bahasa Indonesia: pecok. Dit was een soort taal waarvan de uitspraak en de grammatica op het Pasar-Maleis waren gebaseerd, terwijl de woordenschat voornamelijk aan het Nederlands was ontleend.
Dit petjok - het "djedar-djedoer" - werd beschouwd als de taal van de straat, de kampung en de kazerne, waar men het Nederlands gesimplificeerd uitsprak, in de hoop dat de ander dat beter zou verstaan. In huiselijke kring werd het ook als kromtaal voor de grap gesproken. In de komedie stamboel werd het Maleis-Hollands als taal ook gebruikt en zeer waarschijnlijk ging die taal als petjoh ook een "eigen leven leiden".

Een mengtaal zoals het Zuid-Afrikaans is in Nederlands-Indie nooit ontstaan:

Zie: Jac. van Ginneken en H.J.E. Endepols, De regenboogkleuren van Nederlands taal · dbnl ).
Over het indisch-nederlands, zie onderstaand artikel: de Indische i.
Zie voorts ook: Het Nederlands in het Indië van de VOC

Opm: De voertaal van de Indische Nederlanders was Nederlands en zeer weinigen beheersten het Indonesisch, het Maleis. het Javaans of het Betawi.

¤) Indisch Indiaas Was Bhagwan een Indische of een Indiase goeroe? Hij was een Indiase goeroe. Indiaas betekent 'van, uit, betreffende de republiek India'. Indisch is het bijvoeglijk naamwoord bij de historische naam Indië. Landnamen op -ia zijn in het Nederlands – in tegenstelling tot in het Engels – niet zo gebruikelijk. We hebben veel meer landnamen op -ië. India en Indië worden wel allebei gebruikt in het Nederlands, maar ze betekenen niet hetzelfde. India is de naam van de huidige republiek met als hoofdstad New Delhi. Bij India hoort het bijvoeglijk naamwoord Indiaas. Indië is een historische naam voor de voormalige kolonies Brits-Indië (dat nu India heet) en Nederlands-Indië (nu Indonesië). Bij Indië hoort het bijvoeglijk naamwoord Indisch. Zowel bij India als bij Indië is de inwonersnaam Indiër. 23 maart 2009
bron: Indisch - Indiaas Taaltelefoon-site Internet van de Vlaamse overheid

 

Bij Indië - in welke betekenis ook - hoort het bijvoeglijk naamwoord Indisch. Je vindt het in aardrijkskundige namen als de Indische oceaan en het Indische subcontinent. De Indische jaren van Adriaan van Dis verwijzen naar zijn tijd in het toenmalige Nederlands-Indië. Het Indische leger is het Nederlandse leger dat daar gestationeerd was. In een Indisch restaurant moet je beslist een rijsttafel bestellen.

 

Bron: VRTtaal.net - India - Indië
Zie ook Wat is Indisch op deze webpagina

        


<< Vorige pagina [home]Ontstaan van de naam Indonesië  | Geschiedenis van het bahasa Indonesia

- Enkele eenvoudige zinnen >>
- Aanbevolen en geraadpleegde literatuur bahasa Indonesia >>