Salatiga Fort - De Hersteller

Fort De Hersteller

Het Gezigt van Salatiga Leggende op het Eyland Groot Yaava Aan de Noord Oost Zyde"

Fort de Hersteller, met een wachttoren boven de poort, en een weg naar het fort waarop drie figuren lopen.
In de vesting is een houten klokkentoren.
Rechts een omheind terrein en een boer leunend op een schop.
Linksonder vier hutjes.

Tekening van Salatiga in 1775 door Johannes Rach. Het fort "De Hersteller" was de oorsprong van Salatiga.

Uit onderstaand fragment blijkt dat het fort De Hersteller aan het voormalige Kerkplein lag, nu Bunderan, tegenover de woning van de assistent-resident en naast de Indische kerk.

 "..Het is een lief plaatsje, dat door den landweg in twee deelen gesplitst wordt, aan welken weg de huizen met tuintjes liggen. Men vindt er een groot plein, waaraan vele goede huizen staan, waarvan het Gouvernementshuis eenige vermelding verdient. Het strekt tot verblijf van den Adsistent-Resident, is een fraai gebouw en heeft uit de achtergalerij een prachtig gezigt op den Merbaboe. Het fort de Hersteller ligt in het midden der plaats op het plein; het is steeds van allerlei oorlogsbehoeften voorzien. Vóór hetzelve staan twee kanonnen. De bezetting van een bataillon ligt gekampeerd in bamboezen kazernen. Op het midden van het plein staan een kruidhuis en een vlaggestok op 17' Z. Br. en 110° 31' 0. L. Voorts heeft men er eene gevangenis, een garnizoenshospitaal, eene regtbank van omgang en een landraad. Salatiga strekt tot verblijf, behalve aan den Adsistent-Resident, aan den Regent, en verder personeel. Ook is hier een Zoutverkooper gevestigd. De Samarangsche wees- en boedelkamer heeft hier een agentschap. Den Officier van Gezondheid is de burgerlijke geneeskundige dienst en het opzigt over de vaccine opgedragen. Salatiga heeft eene partikuliere school en verder eeee partikuliere onderwijzeres voor de Fransche taal, De te Salatiga bestaande Javaansche gemeente telt (1857) 46 leden en staat onder de leiding van den zendeling te Samarang...."

Uit: Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlands Indië. Bewerkt naar de jongste en beste berigten met eene voorrede van Prof P.J. Veth, Amsterdam, P.N. Van Kampen 1869.

Salatiga Fort De Hersteller

Fort de Hersteller, gravure J. Jeakes uit THORN, WILLIAM The Conquest of Java , 2004; Periplus, Singapore;


Uit: DE LOCOMOTIEF" DINSDAG 7 OCTOBER 1941 SALATIGA’S MILITAIRE GESCHIEDENIS Een Centrum voor Bereden Wapens: Cavalerie en Artillerie „De Hersteller”
Hersteller: Hier moge worden opgemerkt dat het fort „De Hersteller" gelegen was ongeveer waar toen het hotel „Berg en Dal" aan de Oei Tiong Ham-weg lag, thans geheel afgebrand .'

Behalve dit fortje waren er te Ungaran, de Ontmoeting en te Bojolali de Veldwachter, Deze forten (veldposten) waren aangelegd voor de bescherming der gemeenschap tussen Samarang en Surakarta.  Die te Ungaran werd in 1740 begonnen en in 1780 vernieuwd. Die te Bojolali werd in 1770  begonnen en later in 1831 vernieuwd;  Het fortje te Surakarta zelf, genaamd de Grootmoedigheid en sinds 1750 Vastenburg, werd in 1746 aangelegd  en in 1772 vernieuwd. Het fortje van Salatiga evenwel, in 1746 opgebouwd, werd in 1847 afgebroken.

Zie ook het artikel Salatiga's militaire geschiedenis uit De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad  07-10-1947 >>

Zie ook "De verdwenen steen van Salatiga ">>


Op de volgende pagina een gedeelte uit het artikel: H. J. Domis, Salatiga, Merbaboe en de Zeven Tempels (Verh. Bat. Gen. X 1825 p. 107—109).
Volgende pagina>>