Soekarno

Soekarna: 1950 lIndonesie lid van de VN

Soekarno Postzegel

Lambert Giebels Soekarno biografie

 

 

 

BOENG KARNO: 6 JUNI 1901 - 21 JUNI 1970
Een chronologisch overzicht van het leven van Soekarno

Kita bangsa besar, kita bukan gangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidk akan minta-minta apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu ! Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, dari pada makan bestik tetapi budak. "Pidato HUT Proklamasi, 1963"
 
6  Juni 1901 Soekarno - alias Kusno Sosro Soekarno alias Bung Karno - wordt geboren in de kampung Pandean in Surabaya.
De naam Soekarno is een samenvoeging van het Sanskriete Su = goed, de beste en Karna, een edele personage uit het Indische epos de Mahabharata.
Zijn vader Raden Raden Soekemi Sosrodihardjo was een Javaan, zijn moeder IDA AYU RAI SRIMBEN een Balinese.
1911 - 1913 Lagere school Mojokerto- HIS Hollands Inlandsche School (Sekolah Dasar Pribumi bahasa Belanda) in Mojokerto
1914 - 1915 Europeesche Lagere School (ELS) - (Sekolah Dasar Eropa bahasa Belanda) in Mojokerto.
1916 - 1921 Hogere Burger School (HBS)- (Sekolah Lanjutan Tinggi bahasa Belanda), in Surabaya. Hier woont hij in het huis van HOS Tjokroaminoto, met wiens dochter hij later zou trouwen.
1921 - 1926
Soekarno - Bandoeng

Technische Hogeschool in Bandoeng.
Soekarno verwerft de titel ingenieur (25 Mei 1926).
.

1924 24 maart. Soekarno trouwt in Bandoeng met Inggit Garnasih.
1926 Soekarno richt een studieclub Bandoeng op, een studieclub die uiteindelijk tot een radicale politieke beweging wordt.
1927 4 juli. Oprichting van de PNI (Perserikatan National Indonesia) samen met Tjipto Mangoekoesoemo. Doel, de onafhankelijkheid van Indonesië en een houding van niet-samenwerking met de Nederlandse regering.
Deze PNI ontstond eigenlijk uit twee bewegingen: de Perhimpoenan Mahasiswa Indonesia (Hatta), opgericht in Nederland in 1922 en de Studieclub Bandoeng.
De ideologie van de PNI berustte op het door Soekarno ontwikkelde "Marhaenisme ": de politieke leer ontwikkeld door Soekarno, waarin marxistische ideeën worden verbonden met de sociale omstandigheden van een agrarische gemeenschap. In de praktijk betekent dat: opkomen voor de armen in de samenleving. (Wikipedia). Het Marhaenisme werd in juli 1933 tijdens het congres van de Partindo officieel geïntroduceerd en als grondslag aanvaard van de Partij-ideologie. Maerhan, een eenvoudige Sundaneze boer, die Soekarno ooit eens ontmoette, stond symbool voor miljoenen boeren, ambachtslui en handelaren, de paupers, het pauperdom. Volgens het Marhaenisme zou dat moeten leiden tot vernietiging van bet kapitalisme en imperialisme en de oprichting van een Republiek Indonesia op socialistische grondslag.

De revolutionaire strijd tegen het Nederlands kolonialisme zou dan ook in het belang van de Marhaenen - de paupers moeten worden gevoerd. Deze revolutionaire strijd kreeg, na de onafhankelijkheidsverklaring, door de deelname van diverse partijen, naast de pemoeda ook criminele bendes, radicale moslims en communisten,  echter anarchistische trekken

- Communistische opstanden in West-Java en West-Sumatra olv de PKI (Partai Kommunis Indonesia die in 1920 werd opgericht).
Het koloniale gezag treedt hard op. De PKI wordt verboden. Haar leden worden gearresteerd, in hechtenis genomen of zonder enige vorm van proces naar het interneringskamp Boven Digoel op Nieuw Guinea gedeporteerd.
1928 Mei - PNI wordt 'Partai Nasional Indonesia'.
28 oktober - Op het Tweede congres van de Indonesische jeugd, in Jakarta, leggen studenten en scholieren afkomstig van verschillende eilanden de eed af van "één volk, één staat en één taal" (Soempah Pemoeda).
Soekarno spreekt van eenheid in verscheidenheid. Ondanks de Javaanse meerderheid kiest men voor Bahasa Indonesia, een aangepaste versie van het Maleis, als nationale taal.
29 Dec. 1929 Arrestatie door de Nederlandse politie, samen met zijn mede- partijgenoten van de PNI. Wapens treft de politie in zijn woning niet aan, wel veel papieren, brieven en boeken. Alles samen zal Soekarno 12 jaar in gevangenschap of ballingschap verblijven.
1930 Soekarno staat terecht voor het gerecht, de Landraad van Bandoeng, op beschuldiging van deelneming aan een vereniging 'die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven' (de PNI). Hij wordt veroordeeld na een beroemd geworden pleitrede 'Indonesie klaagt aan' tot vier jaar gevangenisstraf. Dit vonnis wordt in Batavia door de Raad van Justitie bekrachtigd. Een jaar later - in december 1931 - komt hij weer vrij.
25 Apr. 1931 De PNI wordt ontbonden en vervangen door de Partai Indonesia (Partindo).
1934 - 1942 Soekarno wordt voor de tweede keer gearresteerd en naar Endeh op het eiland Flores verbannen en vervolgens naar Bengkoelen overgebracht (1938) nadat hij getroffen wordt door malaria.
1942 - 11 januari. Japan valt Nederlands Indie binnen.
- 2 februari. Japanse troepen vallen Java binnen.
- 8 maart. Capitulatie van het Nederlands Indische Leger. De Japanse generaal Hitoshi Imamura, bevelhebber van het Japanse 16de leger,
neemt de bevoegdheden van de Gouverneur-Generaal over.
- 17 maart. Soekarno wordt door de Jappen uit Nederlandse ballingschap bevrijd.
- Batavia wordt Jakarta, dit is een verbastering van Jayakarta.

...de Japanners vertelden dat zij Azië van de Westerse overheersing zouden bevrijden en niemand kon de Indonesiërs wijsmaken dat er geen Westerse overheersing was. De Japanners beloofden Indonesië zelfbestuur en onafhankelijkheid, en de Nederlanders beloofden dat ze aan het eind van de oorlog eens met de Indonesiërs over de toekomst zouden praten. Het is dus te begrijpen dat, nadat gebleken was dat van Nederlandse kant niets te verwachten was, de Indonesiërs nog meer voor de Japanse propaganda vatbaar werden ..
(Zie J. de Kadt: De Indonesische tragedie. Het treurspel der gemiste kansen, Amsterdam 1949.)

1943 Vanaf eind 1943 beginnen de Japanners met de werving van honderdduizenden zgn. 'vrijwillige arbeiders' onder de inheemse bevolking, de zgn romusha (= dwangarbeiders).
Dit waren meestal jonge mannen uit boerenfamilies die zowel in Nederlands-Indie als in andere door Japan bezette gebieden eigenlijk als dwangarbeiders werden tewerkgesteld. Hun aantal wordt geschat tussen de 4-10 miljoen; hiervan werden er 300.000 in de bezette gebieden tewerkgesteld, 70.000 kwamen weer terug.

Het wordt Soekarno later kwalijk genomen dat hij betrokken was bij het romusha-programma en nauwelijks pogingen had ondernomen om deze mannen tegen mishandeling te beschermen.
1 Mrt. 1945 De BPUPKI - 'Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia- een orgaan ter voorbereiding van de onafhankelijkheid van Indonesië wordt opgericht onder voorzitterschap van Dr. Radjiman
Wediodiningrat.
1 Jun. 1945 Introductie van de Pancasila tijdens de BPUPKI bijeenkomst.
De Pancasila bestaat uit de volgende beginselen:
                1. Nationalisme (Kebangsaan)
                2. Internationaal humanisme (Kemanusiaan)
                3. Democratie (Kerakyatan)
                4. Sociale rechtvaardigheid voor allen (Keadilan Sosial)
                5. Het geloof in één God (Percaya kepada Tuhan)  

De oorspronkelijke volgorde was:
1. Kebangsaan Indonesia
2. Perikemanusian/Internationalisme
3. Permusyawaratan
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Onder druk van moslimpartijen werd eea aangepast en de volgorde gewijzigd tot de huidige.
Amerikaanse atoombommen op Hiroshima (7 aug) en op Nagasaki
(9 aug.). Op 14 augustus geeft Japan zich onvoorwaardelijk over.
15 Aug. 1945 Capitulatie van Japan. Einde oorlog in de Pacific.
16 Aug. 1945 Soekarno, die uit angst voor een interventie door de Japanners de onafhankelijkheidsverklaring niet durft uit te roepen, wordt samen met Hatta door radicale pemuda gegijzeld in Rengasdengklok.
Ze worden ontzet door de Japanners. Met medewerking van de Japanse admiraal Maeda keren zij 's avonds terug naar Jakarta teneinde Generaal Yamamoto en Nishimura te ontmoeten en de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië af te kondigen.

Japan werd hierbij door Soekarno c.s. gebruikt als instrument voor de komende onafhankelijkheid, maar de inhoud was wel degelijk een produkt van zelfstandig Indonesisch denken. Hier faalt de term 'collaboratie' naar Europese zin.
De nationalisten wilden in geen geval een staat stichten naar Japans model.
(zie Paul van 't Veer: Soekarno, Den Haag 1964)

Even when he was in a Dutch jail in the 1930s, Sukarno wrote to the colonial
administration suggesting, in vain, that the Dutch cooperate with Indonesian nationalists to guard against Japanese fascism. Instead, when Japan invaded Indonesia, the Dutch surrendered the country and its people, including Sukarno in his prison.

(Sukarno- PRAMOEDYA ANANTA TOER)

17 Aug. 1945

04.30 WIB
Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, de onafhankelijkheids- verklaring van Indonesië wordt samen met Hatta voorgelezen aan de
Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta.
          
In the opinion of Dutch Government, the independence of the Republic of Indonesia was on December 27th 1949, and not August 17th 1945.

The fact is, the Dutch had lost its rights over the colony, the Netherlands-Indies, after Lieutenant General Hein ter Poorten, in the capacity as Supreme Commander of the Netherlands Indies Forces, and also on behalf of the Gouverneur General Jonkheer Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, has signed the document of unconditional surrender to the Japanese Imperial Forces under the command of Lieutenant General Hitoshi Imamura, on 9th March 1942 at the airfield Kalijati, West Java. In other words, the Dutch had handed over its colony – Indonesia – to Japan.

On August 15th 1945, the Japanese Emperor Hirohito declared the unconditional surrender to the Allied Forces, but the document was signed on September 2nd 1945, on the USS Missouri at the Tokyo Bay.

So, between August 15th and September 2nd, 1945, there was a vacuum of power.

(Petition online)

Noch de Nederlandse regering noch de publieke opinie waren voorbereid op de Indonesische onafhankelijkheid. Men was overtuigd dat Indië zonder Nederlandse leiding niet kon bestaan. De Nederlandse regering wilde de soevereiniteit van Indonesië niet erkennen. Ze achtte die niet representatief voor geheel Indonesië en beschouwde de Republiek als een Japanse maaksel.

(Brochure Indië-weigeraars)

It was a simple ceremony. But the lack of pomp and splendour was compensated by our hope. I walked to the microphone stolen from a Japanese radio station and read the Proclamation short and concise. My wife [Fatmawati] made a flag of two pieces of cloth. A white piece of cloth and a red piece of cloth sewn together by hand. It was the first official flag of the Republic. The staff was a piece of bamboo put in the ground short before. It was a primitive flagstaff, not very high. Nobody received the order to hoist our holy Merah-Poetih. Nothing was prepared. Nobody had thought in advance. Captain Latief, one of the few in uniform, stood near the flagstaff. Everybody waited tensed when he took the flag, fastened it to a thin frayed rope and let it fly... lonely... proud... for the first time in three and a half centuries.

There was no music, no band. After the flag was hoisted we just sung the 'Indonesia Raya'. (...) It was ten o'clock [in the morning]. The Revolution had started.

Sukarno by Cindy Adams, The Hague 1967.


soekarno onafhankelijkheidsverklaring
Indonesische onafhankelijkheidsverklaring door Soekarno

proklamasi

2 sept. 1945 Japan tekent vredesverdrag aan boord van het Amerikaanse slagschip de Missouri in de Baai van Tokyo. Generaal McArthur plaatst namens de Amerikanen zijn handtekening.
15 sep. 1945 - dec.1946 Soekarno richt een "veiligheidsleger" op. In de chaotische achterban van de jonge en onervaren Soekarno ontstaan verschillende strijdgroepen die tekeer gaan tegen iedereen die niet voor een onafhankelijk Indonesië was of leek.
Losse verzetsgroepen, guerrilla's en zogenoemde pemoeda's beginnen met een " nationalistische" terreur van plunderingen, kidnapping en moord ('bersiap').
Nov. 1946 Akkoord van Linggadjati. Nederland erkent het gezag van de Republiek op Java en Sumatra. De Republiek belooft mee te werken aan de stichting van een Indonesische Federale staat, bestaande uit 3 deelstaten: de Republiek, Borneo en Oost-Indonesië, waarbij Nederland en Indonesië samen een unie vormen, met de koningin aan het hoofd.
soekarno soekarno
soekarno
20 jul. 1947 - 4 aug. 1947 Eerste politionele actie  (Operatie 'Product') door Nederland met als doel belangrijke economische gebieden te heroveren.
De veiligheidsraad van de VN eist een wapenstilstand en stelt een Commissie van Goede Diensten in. Haar taak was de strijdende partijen bij te staan in het vinden van een basis voor onderhandelingen over de toekomstige structuur van Indonesië.
17 jan. 1948 Onder leiding van de Commissie van Goede Diensten sluiten  Nederlandse en de Indonesische aan boord van het Amerikaanse schip Renville een overeenkomst.
19 dec. 1948 tot  5 jan. 1949 Op sterk aandringen van de Katholieke Volkspartij (KVP) wordt tot de politionele actie besloten.
Bij deze actie (Operatie 'Kraai') wordt Yogyakarta aangevallen en de Indonesische regering met Soekarno aan het hoofd gearresteerd.
Soekarno wordt later samen met Hatta, Sjahrir en Agoes Salim geinterneerd op het eiland Bangka aan de  noordoostkust van Sumatra.
- De VS dreigen met stopzetten van ‘Marshallhulp’ als Nederland nog steeds weigert te onderhandelen

De strijd in Indonesië tussen 1945 en 1949 heeft volgens schattingen aan 100.000 Indonesiërs en 6000 Nederlanders het leven gekost.

De politionele acties van Nederland in Indonesie hadden als doel om Indonesie als kolonie te kunnen behouden
Aug. 1949 Een Islamitische beweging roept op West java de Islamitische staat van Indonesië uit. Het leger zal de opstand van de Dar-ul-Islam maar moeilijk onder de knie kunnen krijgen. Eerst in 1965 zullen zij de strijd opgeven.
16 Dec. 1949


27 Dec. 1949

- Soekarno wordt door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat gekozen tot president van de nieuwe federale staat Indonesië
(Republik Indonesia Serikat - R.I.S).
- Soevereiniteitsoverdracht. De volgende dag doet Soekarno als eerste president van de Verenigde Staten van Indonesië zijn intocht in Jakarta.
28 sept 1950 Indonesië treedt toe als lidstaat van de Verenigde Naties. Het leger, de PKI en Soekarno worden de voornaamste machtscentra.
1955
Soekarno hadj Mekka

- Eerste algemene verkiezingen in het onafhankelijke Indonesië; Soekarno's PNI wordt de grootste partij.

- Hadj naar Mekka.
- 18 - 24 april eerste conferentie van 29
   landen uit Azie en Afrika te Bandoeng.
Aanwezig waren o.a. Abdul Nasser, Jawaharlal Nehru, Norodom Shihanuk, Zhou Enlai.

1956 - Soekarno maakt twee grote wereldreizen (Amerika en West-Europa en vervolgens naar China en de Sovjet-Unie.
-1 december. Hatta treedt af als vice-president.
  Soekarno en che Guevarra
1957- 1958 - Soekarno presenteert zijn concept voor een Indonesisch politiek stelsel dat is gebaseerd op musjawarah (overleg) en mufakat (consensus alsmede leiderschap). Hiervoor moet een regering worden gevormd door de vier belangrijkste politieke partijen en een nationale raad waarin ook de functionele bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn: arbeiders, boeren, intelligentsia, etc.

- Op 30 november vindt een aanslag plaats op Soekarno tijdens een bezoek aan een school in Cikini (Jakarta).

- De crisis over Nieuw-Guinea verscherpt zich na de verwerping van de VN-resolutie die oproept tot onderhandelingen.

December - 256 Nederlandse bedrijven worden genationaliseerd - de KLM en de KPM uit Indonesië verdreven.
Soekarno dwingt daarmee de Nederlanders die nog niet voor de Indonesische nationaliteit hebben gekozen dat alsnog te doen of het land te verlaten.

- De Indonesische revolutionairen hebben nooit willen accepteren dat Nieuw-Guinea in Nederlandse handen bleef en van de soevereiniteitsoverdracht werd uitgesloten.
- De Indonesische regering beviel  op 6 december dat 50.000 Nederlanders, waaronder 30.000 Indo-Europeanen, die zich alleen in Indonesië thuisvoelden,
het land moesten verlaten. Op 9 december volgde het decreet dat alle 500 Nederlandse ondernemingen onder toezicht stelde.

18 Mei 1958 Tijdens een Permesta (Perdjuangan Rakjat Semesta)revolte in Sulawesi, wordt een Amerikaanse B-25 piloot, Allan Pope, boven Ambon neergeschoten.
Deze Permesta rebellen waren een mix van anti-communistische en
Islam-groeperingen die hulp en wapens ontvingen vanuit het Westen (o.a. de CIA).
Na dit incident heeft Soekarno een goede reden om aan te nemen dat de Amerikanen hem, ten val willen brengen en hij begint nauwe relaties aan te knopen met de Sovjet Unie, maar vooral met de Volksrepubliek China.
17 aug. 1959 17 aug. Soekarno maakt zijn politiek manifest bekend waarin hij zijn politiek van een geleide democratie uiteenzet: het  Manipol USDEK Manifesto politik / Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia
9 mar. 1960 Aanslag op Soekarno. Een MIG met daarin een fanatieke Moslim vuurt een salvo af op de Istana Merdeka (Medan). Soekarno blijft
ongedeerd.
17 Aug. 1960 Soekarno verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Nederland omdat men bleef weigeren om Westelijk-Nieuw-Guinea over te dragen.
De aanleiding hiertoe was het zenden van het vliegdekschip de Karel Doorman naar de wateren van Nieuw-Guinea.
1961 Maart - Indonesië verwerpt het idee van een VN-beheer over Nieuw-Guinea. VN-secretaris Oe Thant roept beide partijen op om het geschil vreedzaam te regelen.

April - President Kennedy ontvangt op het Witte Huis o.a. minister Luns en later Soekarno om over de kwestie Nieuw-Guinea te overleggen. Dit overleg levert niets op.
1962 15 Januari - De eerste militiare confrontatie tussen Nederland en Indonesië vindt plaats. Een kleine vloot van de Indonesische marine vaart vanaf de Aroe-eilanden naar Nieuw-Guinea.
Ze wordt door Nederlandse fregatten beschoten.
Daarbij wordt een Indonesisch schip, de Macan Tutul' (Matjan Toetoel), met aan boord commodore Yos Sudarso, tot zinken gebracht 

- Nederland en Indonesië sturen nog meer troepen naar
Nieuw-Guinea.
De Sovjet Unie stelt onderzeeërs, jachtvliegtuigen en bommenwerpers inclusief bemanning aan Indonesië ter beschikking.
Oe Thant roept beide partijen op om de vijandelijkheden te staken.
President Kennedy sommeert de strijdende partijen opnieuw aan de onderhandelingstafel te komen. De Amerikanen willen voorkomen dat bij een gewapend conflict de Sovjet Unie betrokken zal kunnen raken.

15 Aug. 1962 - Nederland en Indonesie paraferen in New York een akkoord over Westelijk-Nieuw-Guinea. Nederland zal het bestuur over het gebied op1 oktober overdragen aan de United Nationas Temporary Executive Authority (UNTEA). Op 1 mei 1963 zal UNTEA het gebied overdragen aan Indonesie. Uiterlijk in 1969 zullen Indonesië en de VN een volksstemming houden  (Act of Free Choice / Daad van vrije keuze), waarin Papua's zich kunnen uitspreken of zij bij Indonesie wensen te blijven of de band met Indonesië wensen te verbreken.
Deze consultatie van de Papuabevolking vindt inderdaad plaats in 1969, maar op een zodanige manier dat de uitkomst niet anders kon zijn dan dat Nieuw Guinea (Irian Jaya) bij Indonesië bleef

- De Nederlandse troepen worden zo snel mogelijk gerepatrieerd. Alle vijandelijkheden tussen Nederland en Indonesië worden gestaakt.
1 Mei 1963 -Indonesië verwerft het bestuur over Nieuw-Guinea.
Plechtige overdracht van het bestuur over Nieuw-Guinea aan Indonesië. Nieuw-Guinea heet voortaan Irian Barat. Hollandia wordt Kota Baru. Tot zijn eerste gouverneur in Irian Barat benoemt Indonesië de papua E.J. Bonay.
Spoedig hierna - 16 oktober - verbiedt Soekarno alle politieke partijen en politieke activiteiten der Papua's die strijdig waren met de ideologie en de politiek van de Indonesische staat.

-Er blijven voorlopig 400 Nederlanders in Nieuw-Guinea, vooral in dienst van missie en zending.
1963-1966 Confrontatie met Maleisië.
Soekarno spreekt zich uit tegen de Federatie Maleisië (Maleisië, Singapore, Serawak en Brits Noord-Borneo) die op 16 september 1963 door de Britten wordt opgericht. Voor Soekarno is deze federatie slechts een manier voor de Britten om hun invloed in de regio te behouden.
Er vinden betogingen en geweldplegingen plaats in Jakarta voor de Britse en Maleise ambassade onder leiding van het Front Nasional en met steun van de PKI.
Gedurende 1963 stuurt Indonesie kleine groepjes guerilla's naar Brits Borneo (Sarawak and Sabah). In 1964 worden de acties uitgebreid tot op het Maleise schiereiland.
De acties tegen de Federatie worden gestopt na de militaire coup tegen Soekarno en de generaals stevig aan het bewind zijn.
20 Mei 1963 Soekarno aanvaardt zijn benoeming tot president voor het leven.
Het voorstel werd op 18 mei door het unanieme volkscongres aangenomen omdat Soekarno 'als grote leider van de revolutie erin geslaagd is deze met succes te leiden".
31 Dec. 1964 In een toespraak in Jakarta kondigt Soekarno aan dat Indonesië de VN verlaat als de Federatie Maleisië lid van de Veiligheidsraad zou worden.
China, dat geen VN-lid is - juicht dit besluit toe.
7 Jan. 1965 Soekarno verklaart in Jakarta - naar aanleiding van de verkiezing van Maleisië tot lid van de Veiligheidsraad - dat het besluit van Indonesie om uit de VN te treden definitief en onherroepelijk is,
Het lidmaatschap van de VN wordt vervolgens op 15 januari opgezegd. Hij acht Indonesië daardoor ontslagen van alle verplichtingen, die uit het lidmaatschap voortvloeien en ziet in de keuze verder het bewijs, dat de V.N. verouderd zijn en een werktuig van het neokolonisme.
20 feb. 1965 Soekarno stelt in Bandoeng een kernreactor van Amerikaanse makelij in werking. Het is Indonesie's eerste kernreactor. Bij Jakarta wordt met Sovjet-steun een tweede gebouwd. Amerikaanse deskundigen verdenken Indonesie ervan dat het met zijn nucleaire technologie ook een kernbom wil maken.
25 feb. 1965 Jakarta legt 21 dagbladen het zwijgen op. Hieronder zijn de Garuda (die door het leger wordt gesteund) en de Indonesian observer.
27 feb. 1965 De Indonesische regering neemt alle Amerikaanse rubber- ondernemingen over.
17 aug. 1965 - Soekarno hekelt de Amerikaanse politiek in Zuid-Vietnam en hij waarschuwt de VS dat Indonesie met Cambodja, Noord-Vietnam, China en Noord-Korea een anti-imperialistische as opbouwt.
Soekarno dreigt ook met het gebruik van de atoombom als Indonesie door imperialisten zou worden aangevallen.
- Indonesië verlaat de Wereldbank en  het IMF
30 Sept - 1 Okt. 1965 Lt.Kol. Achmed Untung, opperbevelhebber van de Tjakrabirawa Presidentiële Garde onderneemt - samen met brigade-generaal Mustafa Sjarif Supardjo en generaal Omar Dhani, commandant van de luchtmacht -  een staatsgreep. Naar verluidt was het de bedoeling om een echte staatsgreep tegen Soekarno te verijdelen.
Deze militaire coup wordt door Lt.Gen. Suharto van KOSTRAD (Komando Strategis Daerah - Militaire strategische leiding van een bepaald gebied) afgeslagen.
Zes generaals worden tijdens deze staatsgreep vermoord. Een gebeurtenis die met veel geheimzinnigheid wordt omgeven. Deze coup - Gestapu (Gerakan September Tigah Puluh - de beweging van de 30e september) - wordt gezien als een poging tot een staatsgreep van de PKI.
2 Okt. 1965 Het leger komt aan de macht met generaal Suharto als sterke man.
De kranten worden gemuilkorfd en de volgende dag wordt het persbureau Antara onder toezicht van het leger gesteld. Nadat de lijken van de zes vermoorde generaals worden gevonden begint een felle haatcampagne tegen de communisten.  Deze aanval op de Communisten wordt ondersteund door Islamitische (santri)
organisaties en religieuze leiders. In de periode die daarna volgt ontstaat ook een klopjacht naar Chinezen en begint de fysieke uitroeiing van de Communisten.
1965 - 1966 De Indonesische massamoorden duren van midden oktober 1965 tot maart/april 1966. De heksenjacht naar communisten slaat ook over naar het eiland Bali waar naar schatting 40.000 tot 80.000 mensen worden gedood. Niet door het leger maar door burgers.
In dit 'zuiveringsritueel' had men het vooral gemunt op dorpen met een communistisch bestuur. De laagste schatting van het totaal aantal slachtoffers bedraagt 500.000 personen
11 Mrt. 1967

 

Supersemar

Soekarno wordt gedwongen om de Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret - De brief van 11 maart, de volmacht van 11 maart) ten overstaan van drie generaals voor te lezen: Basuki Rachmat, Mohammad Yusuf, and Amir Machmud.
Hiermee draagt hij de macht over aan Luitenant-Generaal Suharto en hiermee eindigt de Orde Lama (Oude Orde) en begint de Orde Baru (Nieuwe Orde). Tijdens de regeringsperiode van Suharto werd de naam Soekarno een taboe en werd alles wat naar hem verwees weggepoetst.

12 Mrt. 1967 Soekarno wordt door het MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat, de  Senaat) van al zijn politieke bevoegdheden ontheven en Suharto wordt als president geïnstalleerd.
Zie ook: The US and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967
21 Juni 1970 Soekarno overlijdt in een militair ziekenhuis in Jakarta. Hij wordt naast zijn moeder in het dorp Sentoel bij Blitar (Oost-Java) begraven.
  Soekarno and Jacky Kennedy and Marylin Monroe
Soekarno's vrouwen

1. Oetari Tjokroaminoto (1921-1923)
2. Inggit Garnasih (1923-1943)
3. Fatmawati (1943-1956) aka Fatima
4. Hartini (1953 tot Soekarno's dood)
5. Ratnasari Dewi Soekarno aka Naoko Nemoto (1962 tot Soekarno's
   dood)
6. Haryati (1963-1966)- bijvrouw
7. Yurike Sanger (1964-1968)
8. Kartini Manoppo (1959-1968)
9. Heldy Djafar (1967-1969)

Kinderen van Soekarno:
Bij Fatmawati: Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati en Guruh Sukarnoputra.
Bij Hartini: Taufan en Bayu
Bij Ratna Sari Dewi (Naoko Nemoto): Kartika.
Bij Kartini Manoppo: Totok Suryawan Manoppo

  - Wij kunnen niet om betekenis van Sukarno heen - Archief - VK
- Geschiedenis 24 - 100 jaar Soekarno
- Video Sang Proklamator
- Sukarno Years

Ontbrekende gegevens worden nog aangevuld.

 
Index Tijdlijn Indonesie Tijdlijn Bali

© 2002-2014 Astaga